Zásady ochrany osobních údajů

S osobními údaji nakládáme s veškerou opatrností, kterou nám ukládá zákon, tj. v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Pokud budete cokoli potřebovat, stále platí, že se na nás můžete obrátit na email: info@financeok.cz, nebo na tel.: +420 777 758 053.

Kdo data zpracovává

Správcem osobních údajů je FinOK BPRK s.r.o., IČ:09360034, se sídlem Na Okraji 439/44, Veleslavín,160 00 Praha 6.

Samozřejmě se neobejdeme bez spolupráce se specialisty ve svých oborech nebo s provozovateli technologických řešení. Veškerá zpracování však podléhají stejné ochraně. V tomto směru spolupracujeme především s

 • poskytovateli cloudových služeb;
 • poskytovateli serverových a technologických řešení;
 • poskytovateli marketingových nástrojů a služeb;
 • dodavateli služeb pro správu internetových řešení a prezentací;
 • poskytovateli komunikačních nástrojů;
 • poskytovateli administrativních a doručovacích služeb.

V rámci spolupráce může docházet k technickému zpracování dat mimo území Evropské unie, vždy však v rámci spolupráce s partnerem, který splňuje požadavky stanovené nařízením GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb. O jaké údaje jde:

 • identifikační údaje, typicky jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, typicky e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
 • údaje související s Vašimi objednávkami a požadavky, typicky rozsah objednávek, předsmluvní informace apod.;
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.;

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.);
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců);
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky);
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.);
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem);
 • plnění povinností daných zákonem.

Osobní údaje rozhodně nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy bylo subjektu údajů zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty.

Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

Používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům o sobě máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou);
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné);
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz);
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány);
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva);

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen "zásady") jsou platné a účinné ode dne 1.10.2019. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto zásady s tím, že o změnách je povinen informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti, informace jsme Vám k dispozici na známých kontaktech:

Email: info@financeok.cz

Tel.: +420 777 758 053