Všeobecné obchodní podmínky kurzů FinOK


I. Definice pojmů

1. "Poskytovatel" je FinOK BPRK s.r.o., IČ:09360034, se sídlem Na Okraji 439/44, Veleslavín, 160 00 Praha 6.

2. "Plán kurzů" je seznam aktuálně plánovaných kurzů, workshopů, lekcí zaměřených na výuku a praktická cvičení v oblastech finanční gramotnosti, základů investic a finančních služeb, obvykle konaných v prostorách event agentury Arman, nebo na místech jinak určených. Souhrnně se jedná o tematicky zaměřené služby využití volného času v poskytovatelem určeném termínu.

3. "Kurz" je jakýkoli kurz z plánu kurzů poskytovatele. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je pojmem "kurz" rovněž myšlen i jakýkoli workshop, jakákoli samostatně nabízená lekce a obdobné služby poskytovatele.
4. "Student" je fyzická osoba, která se účastní kurzu a sama uzavřela smlouvu o umístění v kurzu.
5. "Účastník" je fyzická osoba, která se účastní kurzu, avšak sama smlouvu o umístění v kurzu neuzavřela.
6. "Klient" je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela partnerskou smlouvu nebo smlouvu o umístění v kurzu pro jednoho nebo více účastníků.
7. "Smlouva o spolupráci" je smlouva stanovující specifické podmínky, bývá uzavírána typicky mezi poskytovatelem a klientem.
8. "Smluvní vztah" je tvořen smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
9. "Kurzovné" je cena poskytnutí služeb poskytovatele, poskytovaných studentovi v rámci konkrétního kurzu. Pro pomůcky, materiály, drobné občerstvení (např. sušenky, oplatky, ovoce, voda, káva, čaj, apod.), atd., poskytované v rámci jednotlivých kurzů bez dalších příplatků, tj. tzv. "zdarma" platí, že jejich poskytnutí je již součástí uváděné ceny. Rozsah a konkrétní položky takto poskytované v rámci jednotlivých kurzů se mohou lišit a jsou závislé na zaměření, době a místě konání kurzů a na dohodě s účastníky kurzů.

II. Plán kurzů

1. Poskytovatel plán kurzů zveřejňuje na internetových stránkách financeok.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků (Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.)

2. Plán kurzů informuje o tematickém zaměření jednotlivých kurzů, obsahu, struktuře a jejich běžném rozsahu v podobě, v jaké již se konaly, aktuálně probíhají a jak jsou běžně plánovány, o jejich nejbližších termínech a místě konání.

3. Jednotlivé kurzy mohou být individuálně přizpůsobovány aktuálně se účastnícím studentům. Veškerá prezentace služeb a kurzů poskytovatele na stránkách financeok.cz je výzvou informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o jejich poskytování v podobě přesně odpovídající zobrazení a obecnému zveřejněnému popisu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Plán kurzů zveřejněný na internetových stránkách www.financeok.cz obvykle uvádí i informaci, kterými lektory jsou kurzy vedeny. Tyto informace jsou předpokladem poskytovatele, nikoli závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly a současně aby proběhly také v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodů na straně lektora (např. nemoc, osobní překážky, aj.) může být kurz veden jiným lektorem bez předchozího upozornění.

4. V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než původně dle plánu kurzů předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tomto informovat s přiměřeným předstihem všechny studenty a účastníky.

III. Objednávka

1. Kurz lze objednat zájemcem vyplněním formuláře na stránkách financeok.cz, či zasláním emailu na adresu info@financeok.cz, případně přes přihlašovací formulář na sociálních sítích.

2. Odeslání objednávky dle předchozího ustanovení je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.

3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem, je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná.

4. V případě uzavření smlouvy bude plněno především s ohledem na obsah platné objednávky ve smyslu předchozího ustanovení.

5. Pro sjednání platné objednávky a pro oboustranné odsouhlasení jejího obsahu je využito především e-mailových zpráv.

6. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.

7. Přijetím příslušné úhrady poskytovatelem, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle příslušné oboustranně odsouhlasené objednávky.

IV. Platby

1. Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem nejpozději 3 dny před zahájením kurzu.

2. V případě, že k přijetí úhrady dojde později než 3 dny před zahájením kurzu není poskytovatel povinen služby poskytnout v celém rozsahu odsouhlasené objednávky. Po přijetí úhrady v termínech dle tohoto ustanovení je o případných změnách v rozsahu plnění poskytovatel povinen neprodleně studenta informovat. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednaném odsouhlasenou objednávkou.

V. Storno a náhrady

1. V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby student absolvoval konkrétní kurz (nemoc, jiné nepředvídatelné okolnosti apod.), bude ze strany studenta i ze strany poskytovatele vyvíjena snaha, aby bylo sjednáno obdobné plnění v odpovídajícím rozsahu.

2. V případě, že objednaný a uhrazený kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny studenty a účastníky a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li v takovém případě sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí studentům přijaté úhrady a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění v případě zrušení části kurzu, nebo až do výše přijatých úhrad v případě zrušení celého kurzu.

3. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel studentovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:

0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast studentem zrušena nejpozději 3 dny před zahájením kurzu

100% z ceny kurzu (vráceno 0%), pokud je účast studentem zrušena přede dnem zahájení kurzu, ale méně než 3 dny před zahájením kurzu

4. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Student (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.

VI. Obecná ustanovení

1. Vztahy mezi poskytovatelem a zájemcem a/nebo studentem a/nebo účastníkem a/nebo klientem se řídí českými zákony v platném znění. Veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány podle českého práva, českým soudem na území Hl. města Prahy.

2. Zájemce, student, klient a/nebo účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (do 25.05.2018) a počínaje dnem 25.05.2018 již nově podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, které poskytovateli předá v souvislosti s projevením zájmu, objednáváním, uzavřením smlouvy, správou Smlouvy a/nebo poskytováním služeb, poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách poskytovatele, plnění smluv, zajištění oprávněných zájmů poskytovatele a plnění zákonných povinností. K zajištění těchto činností je poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu. Zájemce, student, klient a/nebo účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz apod. Další informace k problematice osobních údajů jsou uvedeny v části "Zásady ochrany osobních údajů".

3. Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (poskytovatel) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

4. S ohledem na citované ustanovení obč. zákoníku, je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením. 

5. Během kurzů je poskytovatel oprávněn a zájemce, student, klient, účastník a/nebo zákonný zástupce to bere na vědomí, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob. Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamu neúčastnit.

6. Poskytovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytovaných služeb, a pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.

7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.financeok.cz.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. října 2019 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.


Zásady ochrany osobních údajů 

S osobními údaji nakládáme s veškerou opatrností, kterou nám ukládá zákon, tj. v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Pokud budete cokoli potřebovat, stále platí, že se na nás můžete obrátit na email: info@financeok.cz, nebo na tel.: +420 777 758 053.

Kdo data zpracovává

Správcem osobních údajů je FinOK BPRK s.r.o.,  IČ:09360034, se sídlem Na Okraji 439/44, Veleslavín,160 00 Praha 6.

Samozřejmě se neobejdeme bez spolupráce se specialisty ve svých oborech nebo s provozovateli technologických řešení. Veškerá zpracování však podléhají stejné ochraně. V tomto směru spolupracujeme především s

 • poskytovateli cloudových služeb;
 • poskytovateli serverových a technologických řešení;
 • poskytovateli marketingových nástrojů a služeb;
 • dodavateli služeb pro správu internetových řešení a prezentací;
 • poskytovateli komunikačních nástrojů;
 • poskytovateli administrativních a doručovacích služeb.

V rámci spolupráce může docházet k technickému zpracování dat mimo území Evropské unie, vždy však v rámci spolupráce s partnerem, který splňuje požadavky stanovené nařízením GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb. O jaké údaje jde:

 • identifikační údaje, typicky jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, typicky e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
 • údaje související s Vašimi objednávkami a požadavky, typicky rozsah objednávek, předsmluvní informace apod.;
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.;

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.);
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců);
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky);
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.);
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem);
 • plnění povinností daných zákonem.

Osobní údaje rozhodně nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy bylo subjektu údajů zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty.

Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

Používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům o sobě máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou);
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné);
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz);
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány);
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva);

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen "zásady") jsou platné a účinné ode dne 1.10.2019. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto zásady s tím, že o změnách je povinen informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti, informace jsme Vám k dispozici na známých kontaktech:

Email: info@financeok.cz

Tel.: +420 777 758 053